Elev 49ft 39.55 °N, 27.01 °E

Edremit Korfez, Turkey

86 F Edremit Korfez Station | Report | Change
Summary
No data recorded
Daily Observations
No Data Recorded