Ypsilanti, MI

11:04 PM EST on December 11, 2017 (GMT -0500)
Willow Run

Weather Almanac for KYIP - November, 2012