Rexburg, ID

11:55 PM MDT on September 25, 2017 (GMT -0600)
Rexburg-Madison County

Weather Almanac for KRXE - November, 2012