Poughkeepsie, NY

4:05 PM EDT on June 25, 2017 (GMT -0400)
Dutchess County

Weather Almanac for KPOU - February, 2014