Poughkeepsie, NY

10:26 PM EDT on August 17, 2017 (GMT -0400)
Dutchess County

Weather Almanac for KPOU - May, 2013