Poughkeepsie, NY

2:53 PM EDT on March 22, 2018 (GMT -0400)
Dutchess County

Weather Almanac for KPOU - December, 2012