Poughkeepsie, NY

2:41 PM EST on December 16, 2017 (GMT -0500)
Dutchess County

Weather Almanac for KPOU - December, 2012