Washington, GA

1:31 PM EDT on September 19, 2017 (GMT -0400)
Washington-Wilkes County

Weather Almanac for KIIY - March, 2013