Washington, PA

6:11 PM EDT on September 30, 2016 (GMT -0400)
Washington County

Weather Almanac for KAFJ - November, 2012