Elev 302 ft, 38.36 °N, 77.65 °W

Northwestern Spotsylvania - KVAFREDE13

goldstar