Elev 518 ft, 56.93 °N, 53.22 °E

Izhevsk Gorka (ae11.me) - IUDMURTI3