Elev 46 ft, 52.76 °N, 1.31 °E

phylbobby - INORWI50