Weather Almanac for San Jose Tobias Bolanos, Costa Rica